Sản phẩm

Cần Xiết Lực ITH (Manual Torque Wrench)

Đầu Nhân Lực ITH MDS (Mechanical Nut Runner)

Súng Xiết Bu Lông, Hoạt Động Bằng Pin (BATTERY NUT RUNNER - ITH ADS)

Súng Xiết Bu Lông, Hoạt Động Bằng Khí Nén (PNEUMATIC NUT RUNNER - ITH EDS)

Súng Xiết Bu Lông, Hoạt Động Bằng Điện (ELECTRIC NUT RUNNER - ITH EDS)

Cần Xiết Lực ITH