Sản phẩm

Chất bôi trơn cao cấp LPS Heavy-Duty Silicone Lubricant

Mỡ chống kẹt dùng trong thực phẩm LPS 06510/ Food grade anti-seize

Dầu bôi trơn xích dùng trong thực phẩm LPS 06016/ Food Grade Chain Lubricant

Dầu bôi trơn, chống dính khuôn gốc silicon dùng trong thực phẩm LPS 01716, Food grade silicon

Dầu máy dùng trong thực phẩm LPS 01316/ Food grade machine