Sản phẩm

I.D (44.45 - 335.6mm) Phay Mặt Bích JBE (FlangeFacer FFM-14-E)

I.D (101.6-508 mm) Máy Phay Mặt Bích JBE (FlangeFacer FFM-20-P)

I.D (101.6-508 mm) Máy Phay Mặt Bích JBE (FlangeFacer FFM-20-E)

I.D (44.45-335.6 mm) Máy Phay Mặt Bích JBE (FlangeFacer FFM-14-P)