Sản phẩm

O.D (1040-1240 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-4048)

O.D (980-1160 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-3844)

O.D (914-1066 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-3642)

O.D (762-914 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-3036)

O.D (610-762 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-2430)

O.D (457-610 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-1824)

O.D (406-559 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-1622)

O.D (355-508 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-1420)

O.D (323-457 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-1218)

OD (254-406 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-1016)

O.D (177-355 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-0814)

O.D (114-273 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-0612)

O.D (114-273 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bvelling Machines EDSF-0410)

O.D (50-219 mm) Máy Cắt, Vát Mép Ống Thép Hãng JBE (Split Frame Cutting & Bevelling Machines EDSF-0208)

(Khoảng nong 104.30-113.10mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)

(Khoảng nong 89.70-110.90mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)

(Khoảng nong 94.90-105.20mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)

( Khoảng nong 85.70-96.20mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)

(Khoảng nong 79.30-89.00mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)

(Dải nong 73.00-81.70mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)

(Dải nong 69.80-78.50mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)

(Dải nong 63.50-72.00mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)

(Dải nong 54.90-61.00mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)

(Dải nong 47.60-53.80mm) DỤNG CỤ NONG ỐNG CHO LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG (BOILER TUBE EXPANDER FOR SUGAR MILLS)